තාම වැඩේ ටෙස්ටින්……

තාම වැඩේ ටෙස්ටින්……

මේ වැඩේ පටන් ගත්තට තාම හරියට අපි විස්තර එකතු කරලා නෙමෙයි කරන්නේ….

ඉතින් ……………………….

බලා ඉන්න……

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *